Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Gjeldende Lovgivning

En rekke lover, forskrifter og direktiver er viktige for helse og sikkerhet og for håndtering av farlige stoffer. Vi opererer i henhold til disse og sørger for at fra begynnelsen i system- og produktutviklingen utformes dette på en slik måte at de representerer et alternativ til farlige stoffer og garanterer bedre beskyttelse av brukeren.

Nedenfor ser du noen lover som er viktige ikke bare for oss, men også for deg.

 

Er du ansvarlig for helse og sikkerhet i din bedrift?

Arbeider du med farlige stoffer i din bedrift?

Her er noen lover som er viktige for deg!

 

Factories Act (ArbSchG)

En lov som regulerer gjennomføringen av helse- og sikkerhetstiltak på arbeidsplassen for å sikre arbeidstakerne på stedet. Ifølge Factories Act må arbeidsgiver gjennomføre alle nødvendige tiltak som sikrer og forbedrer arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. For å klare dette må han / hun få en oversikt over og vurdere de helsemessige farene som eksisterer på arbeidsplassen.

Risikovurdering er en forutsetning for gjennomføring av målrettede, effektive og kostnadseffektive helse- og sikkerhetstiltak. Arbeidsgiver må instruere de ansatte om helsefarer og sikkerhetstiltak.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health (BetrSichV)

The Ordinance on Industrial Safety and Health gjelder arbeidsgiverens levering av arbeidsutstyr, bruken av nevnte arbeidsutstyr av den ansatte på arbeidsplassen og driftssikkerhet av system som krever overvåking. Den inkluderer en omfattende beskyttelsesordning som kan brukes på alle farer som utgjøres av arbeidsutstyr.

 

Youth Employment Protection Act (JArbSchG)

The Youth Employment Protection Act er en lov utformet for å beskytte barn og unge i arbeidslivet.
Den tar sikte på å beskytte barn og unge mot overarbeid. For eksempel kan ikke unge utføre arbeid som utsetter dem for de skadelige effektene av farlige stoffer som er definert i Lov om Kjemikalier. 

 

Chemicals Act (ChemG)

The Chemicals Act er en lov for beskyttelse mot farlige stoffer innen Tyskland. Den er en del av Lov om Kjemikalier. Detaljene i beskyttelsestiltakene er fastsatt i forskrifter slik som Ordinance on Hazardous Substances og i tekniske forskrifter. I Chemicals Act er en rekke EU–direktiver transponert inn i Tysk lovverk. Dette gjelder særlig for regelverk som inngår i REACh forordningen.

 

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS)

Disse reglene representerer de eksisterende sikkerhetsrelaterte, yrkesmessige helse- og ergonomiske krav for å omsette og håndtere farlige stoffer. De er fastsatt av the Committee for Hazardous Substances (AGS) og bidrar til å underbygge reglene i the Ordinance on Hazardous Substances.
Ved publisering i “Bundesarbeitsblatt”, et tidskrift utgitt av det Tyske Føderale Arbeids- og Sosialdepartementet, er en gjennomgang av TRGS obligatorisk.

 

REACh: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

REACh står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. I fremtiden vil ca 30.000 stoffer som er tilgjengelig på det europeiske markedet bli registrert i det nye European Chemicals Agency ECHA i Helsinki. Innen medio 2012 var ca 7.500 av dem allerede registrert i mer enn 30.000 saksmapper. Produsenter og importører må utvikle tiltak for sikker bruk av sine stoffer og videreformidle disse til sine kunder. For rene kjemikalier benyttes såkalte utvidede sikkerhetsdatablader med eksponeringsscenarioer. ECHA gjør ikke-konfidensiell informasjon om stoffene og deres farer tilgjengelig i en database på internett. Hovedelementet i REACH-forordningen er basert på prinsippet ”ingen data, ikke noe marked”. Basert på alle tilgjengelige data fastslår ECHA en mulig skadelig effekt på menneskers helse som resulterer i en DNEL (derived no-effect level / ikke noe effektnivå) verdi. DNEL verdier skal oppfattes på samme måte som arbeidsplassens grenseverdier (AGW).

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC - Substances of very high concern) kommer inn under en egen offentlig godkjenningsprosess og blir publisert i en SVHC liste over kandidater ca en gang hvert halvår. Fremtidige forbrukere vil ha rett til å få vite om produktene inneholder stoffer som kan utgjøre en stor grunn til bekymring (SVHC).

Egenskaper til stor bekymring i stoffene er bl.a. om de er kreftfremkallende, arvestoffskadelige, reprotoksiske (CMR) så vel som å være vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og være svært vedvarende og svært bioakkumulerende (vPvB).

I forhold til REACh og dermed ECHA listen kan vi bekrefte at pr dags dato inneholder ingen råmaterialer som benyttes i bio-chem produkter noen stoffer på SVHC listen og de går heller ikke inn under defineringen av PBT/vPvB stoffer i henhold til REACh Regulering Annex XIII.

 

VOC Directive

Forskrift om løsemiddel / VOC direktivet (31. BImSchV, 1999/13/EC) begrenser utslippet av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler ved spesielle aktiviteter og anlegg. Dette gjelder fremfor alt virksomheter som bruker organiske løsemidler ved overflaterengjøring, presservering, lakkering, renseri og trykkeri, eller i produksjon av presserveringsmidler, lim og legemidler. Grenseverdiene for utslipp er fastsatt for alle fabrikker som omfattes av forskriften, nemlig for utslipp via en skorstein men også for diffuse utslipp gjennom vinduer, dører og eksosanlegg.
Anleggsoperatøren må sette opp anlegget på en slik måte at utslippsgrenseverdiene som kan fastsettes blir observert. I stedet for å overholde disse grenseverdiene kan en reduksjonsplan gjennomføres. Man kan velge mellom tre forskjellige reduksjonsskjemaer. Anvendelsen av “Forenklet Oversikt”, hvor løsemiddelinnhold er begrenset ved å bruke erstatninger med maksimalt tillatte løsemiddelnivåer, er spesielt interessant og enkel i denne sammenheng.

 

GHS (Globally Harmonized System) og CLP Regulation (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures):

I Europa er the Globally Harmonized System for Classification and Labelling (GHS) gjennomført ved CLP forordningen (1272/2008/EC). Gjennomføres parallelt med og nært knyttet til REACh forordningen. CLP forordningen fastsetter bestemmelsene for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. Siden 1. desember 2010 har stoffer, og siden 1. juni 2015 også blandinger (tidligere preparater), vært nødt til å være merket i henhold til CLP. Den største forskjellen er endring av identifikasjonssymboler: i stedet for faresymboler med svart trykk på oransje rektangler er det nå ni ulike farepiktogrammer. Det tidligere St. Andrew’s korset (Xi, Xn) er nå utelatt og erstattet med f.eks. en diamant med en rød kant og et svart utropstegn. R- og S- (=risk and safety) setninger er erstattet av H- og P- (=hazard- and precautionary) setninger. I tillegg er signalordene (ADVARSEL eller FARE) trykket på for å understreke faren. Ikke bare symboler og beskrivelser endres, det er også nye fareklasser og endrede klassifiseringskriterier. Den tidligere EU-loven hadde bare 15 farekategorier, f.eks. “etsende” eller “meget brannfarlig”. Den nye CLP forordningen skiller imidlertid mellom 28 farekategorier. I tillegg til fareklasser er farekategorier innført som en gradering av farer innen en fareklasse. For eksempel i fareklassen ”brannfarlige væsker” er det tre kategorier som avhenger av flammepunkt (jf. Kapittel 2.6, vedlegg I i CLP forordningen). I Tyskland henviser en rekke lover, reguleringer og tekniske reguleringer til klassifisering og merking av kjemikalier i henhold til EU direktiv 67/548/EEC eller 199/45/EC. Disse krever også revisjon og tilpasning i henhold til CLP forordningen. De viktigste bestemmelsene som omhandler dette er the Ordinance on Hazardous Substances (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) og Ordinance on Biological Substances (Biostoffverordnung – BioStoffV).

 

Ordinance on Hazardous Substances (GefStoffV)

Forordningen om Farlige Stoffer (Forordning Farestoff – skal overholdes) fastsetter bestemmelsene for vernetiltak for de ansatte ved håndtering av farlige stoffer. Farlige stoffer er stoff, blandinger eller produkter som utviser visse fysiske eller kjemiske egenskaper, slik som svært brannfarlig, giftig, etsende, kreftfremkallende eller persistente. Dette betyr at disse stoffene, i henhold til EU lovgivning, er plassert i minst en farekategori.

Innføringen av CLP system påvirker:

  • risikovurderingen,
  • bruksanvisningene,
  • instruksjoner til de ansatte,
  • registrene for farlige stoffer, og
  • intern merking, som alle må undersøkes.

 

 

 

 

 

 

Ordinance on Biological Substances (BioStoffV)

Forordningen om vern av arbeidstakere mot farer forbundet med kontakt med biologiske stoffer på arbeidsplassen (Forskrift Biomateriale – BioStoffV) regulerer arbeidsrelaterte aktiviteter som involverer biologiske stoffer. Den fastsetter reglene for vernetiltak for ansatte ved håndtering av slike stoffer.
Betegnelsen ”biologiske stoffer” omfatter naturlige og genetisk modifiserte mikroorganismer slik som bakterier, virus, sopp, cellekulturer og parasitter, som kan forårsake infeksjonssykdommer i eller ha giftig effekt på mennesker.

Dette gjelder ikke bare ansatte som målrettet arbeider med disse mikroorganismene (f.eks. i laboratoriet). Også ansatte som ikke håndterer biologiske stoffer direkte kan bli utsatt for dem under arbeid (f.eks. under arbeid med avløpsvann og avfall). BioStoffV deler opp biologiske stoffer i fire risikogrupper som fører til beskyttelsesnivåer. Biologiske stoffer er klassifisert på grunnlag av deres risiko for infeksjon. Beskyttelsesnivåer varierer fra tilgangsbegrensninger til fysisk avstengning.

 

Risikogruppe 1 – Biologiske stoffer som er lite sannsynlig å kunne forårsake sykdom hos mennesker.

Risikogruppe 2 – Biologiske stoffer som kan forårsake sykdom hos mennesker og kan være en fare for de ansatte; det er usannsynlig at disse spre seg ut i nærmiljøet.

Risikogruppe 3 – Biologiske stoffer som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og kan være en alvorlig fare for de ansatte; det kan være en fare for at disse kan spre seg ut i nærmiljøet men det er vanligvis effektive forebyggende tiltak eller effektiv behandling tilgjengelig.

Risikogruppe 4 – Biologiske stoffer som forårsaker alvorlig sykdom hos mennesker og er en alvorlig fare for de ansatte; de kan utgjøre en stor fare for spredning ut i nærmiljøet og det er vanligvis ingen effektive forebyggende tiltak eller effektiv behandling tilgjengelig.

Din Kontakt

Hvis du fortsatt har spørsmål eller tilleggsinformasjon, kan du kontakte oss via telefon eller e-post. Vi gleder oss til å hjelpe deg med ord og gjerninger.

  • Telefon: +47 33 36 07 70
  • E-Mail: info@interflon.no

kontakt oss